منو
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/1111gk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/000gk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/modirgk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.502gk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.213gk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/89598gk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/Barangk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.010gk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.arggk-is-125.jpglink
http://gh.mehraein.sch.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.FASHAMgk-is-125.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Progress bar
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
1398/07/24
صفحه اصلیامکانات‌پرتالپاسخ آزمون هاآزمونهای 96-95-دوره اول

پاسخ آزمون های سال 96-95 - دوره اول

دانش آموزان عزیز شما می‌توانید پاسخ آزمون‌های نوبت اول و دوم  که در طول سال تحصیلی برگزار می‌شود را از ادامه مطالب دریافت نمایید.تذکر در ادامه سال تحصیلی از منوی بالا > امکانات پرتال > پاسخ آزمون‌ها می‌توانید به این بخش دسترسی داشته باشید.

پیوست ها:
دانلود این فایل (آمادگی دفاعی نهم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس آمادگی دفاعی پایه نهم ][ ]114 kB
دانلود این فایل (ادبیات فارسی هفتم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس ادبیات فارسی پایه هفتم ][ ]184 kB
دانلود این فایل (املا نهم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس املا پایه نهم ][ ]57 kB
دانلود این فایل (املا هشتم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس املاء پایه هشتم][ ]53 kB
دانلود این فایل (انشاء نهم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس انشاء پایه نهم ][ ]46 kB
دانلود این فایل (انشاء هشتم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس انشاء پایه هشتم][ ]92 kB
دانلود این فایل (تفکر و سبک زندگی هفتم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم ][ ]44 kB
دانلود این فایل (تفکر و سبک زندگی.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت دوم درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم][ ]31 kB
دانلود این فایل (تفکرسبک زندگی.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت دوم درس تفکر و سبک زندگی پایه هشتم ][ ]26 kB
دانلود این فایل (ریاضی نهم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس ریاضی پایه نهم ][ ]264 kB
دانلود این فایل (ریاضی هشتم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس ریاضی پایه هشتم][ ]246 kB
دانلود این فایل (ریاضی هفتم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس ریاضی پایه هفتم][ ]201 kB
دانلود این فایل (ریاضی.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت دوم درس ریاضیات پایه هشتم ][ ]59 kB
دانلود این فایل (ریاضیات.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت دوم درس ریاضیات پایه هفتم][ ]85 kB
دانلود این فایل (زبان انگلیسی نهم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس زبان انگلیسی پایه نهم ][ ]202 kB
دانلود این فایل (زبان انگلیسی هفتم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس زبان انگلیسی پایه هفتم][ ]152 kB
دانلود این فایل (زبان انگلیسی..pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت دوم درس زبان انگلیسی پایه هشتم ][ ]71 kB
دانلود این فایل (زبان انگلیسی.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت دوم درس زبان انگلیسی پایه هفتم][ ]66 kB
دانلود این فایل (سوالات امتحان نهایی نوبت دوم به همراه کلید ،پایه نهم.pdf)دریافت [ مجموعه سوالات امتحان نهایی نوبت دوم پایه نهم ][ ]1021 kB
دانلود این فایل (عربی نهم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس عربی پایه نهم ][ ]195 kB
دانلود این فایل (عربی هشتم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس عربی پایه هشتم][ ]195 kB
دانلود این فایل (عربی هفتم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس عربی پایه هفتم][ ]245 kB
دانلود این فایل (عربی..pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت دوم درس عربی پایه هشتم ][ ]77 kB
دانلود این فایل (عربی.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت دوم درس عربی پایه هفتم][ ]69 kB
دانلود این فایل (علوم تجربی نهم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس علوم تجربی پایه نهم ][ ]227 kB
دانلود این فایل (علوم تجربی هشتم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس علوم تجربی پایه هشتم][ ]247 kB
دانلود این فایل (علوم تجربی هفتم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس علوم تجربی پایه هفتم ][ ]210 kB
دانلود این فایل (علوم تجربی..pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت دوم درس علوم تجربی پایه هشتم ][ ]98 kB
دانلود این فایل (علوم تجربی.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت دوم درس علوم تجربی پایه هفتم][ ]96 kB
دانلود این فایل (قرآن نهم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس قرآن پایه نهم ][ ]163 kB
دانلود این فایل (قرآن..pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت دوم درس قرآن پایه هشتم ][ ]42 kB
دانلود این فایل (قرآن.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت دوم درس قرآن پایه هفتم][ ]63 kB
دانلود این فایل (مطالعات اجتماعی نهم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس مطالعات اجتماعی پایه نهم ][ ]102 kB
دانلود این فایل (مطالعات اجتماعی..pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت دوم درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم ][ ]79 kB
دانلود این فایل (مطالعات اجتماعی.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت دوم درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم][ ]52 kB
دانلود این فایل (مطالعات هفتم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم][ ]104 kB
دانلود این فایل (پیامهای آسمان.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت دوم درس پیامهای آسمان پایه هشتم ][ ]73 kB
دانلود این فایل (پیامهای آسمانی نهم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس پیامهای آسمانی پایه نهم ][ ]202 kB
دانلود این فایل (پیامهای آسمانی هشتم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس پیامهای آسمانی پایه هشتم][ ]180 kB
دانلود این فایل (پیامهای آسمانی هفتم.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت اول درس پیامهای آسمانی پایه هفتم][ ]194 kB
دانلود این فایل (پیامهای آسمانی.pdf)دریافت [ سوالات امتحانی نوبت دوم درس پیامهای آسمان پایه هفتم][ ]75 kB

پیش ثبت نام و نمونه سئوالات

 

--------------------------

بازگشت به بالا